V̲Ừ̲A̲ ̲X̲O̲N̲G̲1

2̼1̼/̼3̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼“̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ử̼n̼g̼”̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼r̼è̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Tai nạn thang máy, cửa cuốn: Đôi khi cái chết thương tâm của trẻ nhỏ đến từ những hành động tưởng như vô hại - Ảnh 2.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼(̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼)̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ố̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼.̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼…̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼.̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼.̼

Tai nạn thang máy, cửa cuốn: Đôi khi cái chết thương tâm của trẻ nhỏ đến từ những hành động tưởng như vô hại - Ảnh 1.

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼.̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *