q̼υ̼ê̼η̼ ̼ℓ̼à̼м̼ ̼в̼à̼ι̼ ̼т̼ậ̼ρ̼3

V̼ì̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼.̼ệ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼1̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼‘̼t̼.̼à̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼’̼.̼̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼e̼m̼p̼e̼d̼a̼k̼ ̼L̼o̼b̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼e̼r̼d̼a̼n̼g̼ ̼B̼e̼d̼a̼g̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼u̼m̼a̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼.̼ô̼.̼n̼ ̼m̼.̼ử̼.̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼i̼b̼u̼n̼ ̼M̼e̼d̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼.̼i̼.̼ế̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼i̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ế̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ô̼.̼n̼ ̼m̼.̼ử̼.̼a̼”̼,̼ ̼N̼e̼x̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼k̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼t̼.̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼l̼.̼ắ̼.̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼.̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

ảnh minh họa

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼.̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼.̼ệ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼.̼à̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼.̼̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼.ệ̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

ảnh minh họa

̼“̼D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼.̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼e̼b̼i̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼g̼g̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼u̼m̼a̼t̼r̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼o̼n̼i̼ ̼W̼a̼l̼k̼e̼r̼ ̼M̼a̼n̼i̼k̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼B̼e̼d̼a̼g̼a̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼“̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼.̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼e̼d̼a̼g̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼u̼.̼y̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼b̼.̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼e̼.̼m̼ ̼K̼.̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼ ̼k̼h̼.̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼.̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼í̼.̼c̼.̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼.̼e̼m̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼h̼.̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼.̼ơ̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼.̼ú̼t̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼h̼.̼ã̼.̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼.̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼i̼ ̼c̼h̼.̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼l̼.̼i̼.̼ệ̼.̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼.̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼ị̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼/̼5̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼.̼ư̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ ̼e̼.̼m̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼í̼.̼c̼.̼h̼.̼

̼E̼m̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼.̼u̼.̼y̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼.̼h̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼p̼.̼h̼.̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ớ̼.̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼.̼à̼.̼o̼ ̼m̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼.̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼.̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *