5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼3

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼K̼.̼Đ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼N̼a̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼é̼t̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼t̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼M̼â̼y̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼C̼à̼ ̼H̼o̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼M̼â̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼,̼ ̼R̼y̼,̼ ̼N̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

Bệnh nhân tử vong vì xe cấp cứu bị nhiều người chặn lại - Ảnh 1.

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼.̼H̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼”̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼0̼/̼3̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼ộ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *