C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼2

̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼R̼ụ̼c̼ ̼r̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

T̼h̼ì̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼:̼

̼”̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼ạ̼?̼”̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼ở̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼

c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼:̼

̼-̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼í̼u̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼5̼t̼r̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼t̼r̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼.̼

c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼-̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼t̼r̼5̼ ̼t̼h̼u̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼k̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼-̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼0̼0̼k̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼á̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼.̼

̼-̼ ̼T̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼?̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼à̼?̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼Q̼.̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼8̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼

Đỗ đại học được chu cấp 5 triệu/tháng, tân sinh viên giận hờn mẹ, than không đủ sống

̼N̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼x̼à̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *