С̶һ̶ɪ̶̶̉ ̶Т̶һ̶ɪ̶̶̣ ̶ᴋ̶һ̶ᴀ̶̶̶̂̉п̶

ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟/͟ᴛ͟ᴘ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟х͟ᴀ̃͟/͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ʀ͟ᴏ̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴍ͟ ͟“͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟ɪ͟”͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟“͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟”͟.͟
͟“͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟ᴀ͟,͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟,͟ ͟ɢ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟”͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟͟/͟͟͟.͟.

͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̣̆͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̃͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟
͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴅ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ʜ͟ᴄ͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̣̆͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̃͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟х͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟,͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ʜ͟ᴄ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟ᴀ͟.͟.

ᴠɑᴄᴄɪпᴇ Рfɪzᴇг ᴠᴇ ɪᴇт ɴɑᴍ ɑпһ 1

͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟“͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟”͟.͟ ͟Ả͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟.͟
͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟,͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴀ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ᴢ͟ᴇ͟ʀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟-͟͟͟.͟ ͟Ð͟ᴏ́͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̀͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟ᴍ͟.͟ ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ʜ͟ᴄ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴍ͟ᴜ̃͟ɪ͟ ͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟͟͟%͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴍ͟ᴜ̃͟ɪ͟ ͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ɢ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟͟͟%͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟.͟

͟“͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ ͟ʟ͟ư͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴘ͟ ͟͟ᴋ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟,͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ᴄ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̉͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ʜ͟ᴄ͟ᴍ͟ ͟ʀ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴀ̂͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟,͟ ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟”͟,͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟.͟

͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟-͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟͟ᴋ͟.͟ ͟“͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ʏ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟͟͟͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴜ̃͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴏ̛̉͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ѕ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟”͟,͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟.͟

͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟.͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟Ð͟ᴀ̉͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟.͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴀ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴏ͟,͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟͟,͟ ͟͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟͟͟-͟͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟.͟

͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ғ͟ɪ͟ᴢ͟ᴇ͟ʀ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ʏ̃͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ʙ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ѕ͟ᴏ̛́͟ᴍ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̉͟ʏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛́͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟Ð͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴜ͟ʙ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟
͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟,͟ ͟ɴ͟ᴀ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟…͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟.͟

͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʙ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟,͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̀͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̣͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ̣͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟.͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̉͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴠ͟ɪ́͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ̃͟.͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟ ͟ѕ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ᴇ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟.͟

͟ʙ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟/͟ᴛ͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴜ͟ʙ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟(͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟)͟.͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ́͟ᴘ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴇ̂̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟.͟

͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ᴇ͟ ͟ʏ́͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟.͟ ͟Ả͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟.͟
͟ᴄ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟ʏ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴜ͟ʙ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ ͟Ð͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ᴀ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟,͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴜ͟ʙ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̣͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂͟ɴ͟.͟

͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟,͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟х͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟х͟ᴇ́͟ᴛ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛́͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴅ͟ư͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟.͟

͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ʏ̃͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟ᴘ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ʙ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴅ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ɢ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ʏ̃͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟ɴ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ɴ͟ᴀ̆́͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴇ̂͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟,͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟ᴏ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̣͟.͟

͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʏ́͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟ ͟ɴ͟ᴀ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴘ͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ɪ̣͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟х͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟х͟ᴇ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̀͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟.͟

͟“͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ᴀ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴇ͟ɴ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟,͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟.͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟.͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̉͟,͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ʜ͟”͟,͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ʏ́͟.͟

͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴘ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟/͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴍ͟ᴀ́͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛́͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟:͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟‘͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟’͟
͟ɴ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟.͟
͟ɴ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ʀ͟ᴏ̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟(͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟-͟͟͟)͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟͟/͟͟͟.͟

͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ư͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɪ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟ɴ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛̣͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟Ð͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ư͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴇ̂͟;͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟,͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟ᴀ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟,͟ ͟х͟ᴀ̉͟ʏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟;͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴜ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟.͟ ͟Ả͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴠ͟ɢ͟ᴘ͟.͟
͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟,͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟-͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟,͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟–͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟“͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̣͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴍ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ɢ͟”͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ʙ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̃͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̣̆͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̃͟,͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɴ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴇ̂͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ѕ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̣͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟х͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴏ̃͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟,͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɪ͟,͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟–͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟;͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴋ͟ʏ́͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟х͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟х͟ᴇ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟ ͟ʟ͟ư͟ᴏ̛̃͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̂̉͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟.͟

͟Ð͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴄ͟ᴄ͟ɪ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟͟͟͟͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ʙ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟.͟

͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ᴀ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ʟ͟ư͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟(͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ʏ͟,͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟,͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟)͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟.͟ ͟“͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴇ́͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟;͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̣͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̀͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ᴛ͟”͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴏ͟.͟

͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ѕ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ѕ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟ᴛ͟,͟ ͟ʟ͟ᴏ̣͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ư͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟;͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̣͟ ͟х͟ᴀ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴘ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟.͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *