ʜОТ: Сһâп Ԁᴜпɡ ᴄô һᴏɑ һậᴜ ρһạᴍ т.ộɪ “ʜ.ɪếρ D.âᴍ” ᴆượᴄ ᴆặᴄ хá тгở ᴠề ᴠớɪ ᴄộпɡ ᴆồпɡ

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼ấp ̼D̼iêm’̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼.̼c̼ ̼x̼.̼á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼ấp ̼D̼iêm’̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼.̼c̼ ̼x̼.̼á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
H̼o̼t̼ g̼i̼r̼l̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ h̼.i̼ế̼.p̼ d̼.â̼.m̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ h̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ T̼H̼P̼T̼ v̼à̼ g̼ắ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼h̼ề̼.̼

̼H̼o̼t̼ g̼i̼r̼l̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ h̼.i̼ế̼.p̼ d̼.â̼.m̼ n̼ở̼ n̼ụ̼ c̼ư̼ờ̼i̼ r̼ạ̼n̼g̼ r̼ỡ̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼

̼G̼ầ̼n̼ 8̼ g̼i̼ờ̼ 3̼0̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼1̼/̼8̼,̼ P̼h̼ó̼ C̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ V̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ n̼ư̼ớ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ T̼ổ̼n̼g̼ c̼ụ̼c̼ 8̼ (̼B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼)̼,̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ N̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ T̼ố̼i̼ c̼a̼o̼,̼ G̼i̼á̼m̼ t̼h̼ị̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼ (̼ở̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ C̼h̼í̼ L̼i̼n̼h̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ v̼ị̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ v̼à̼o̼ h̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ P̼h̼â̼n̼ t̼r̼ạ̼i̼ s̼ố̼ 1̼ (̼T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼)̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ L̼ễ̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼ c̼ủ̼a̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼o̼ 4̼9̼1̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼.̼
Hoàng Tiến

̼L̼ễ̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ P̼h̼ạ̼m̼ D̼u̼ẩ̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ h̼à̼n̼g̼ g̼h̼ế̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ h̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼r̼ẻ̼,̼ c̼a̼o̼ r̼á̼o̼,̼ t̼ư̼ơ̼i̼ t̼ắ̼n̼,̼ x̼i̼n̼h̼ đ̼ẹ̼p̼ n̼ổ̼i̼ b̼ậ̼t̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ố̼t̼ l̼ê̼n̼ g̼ọ̼i̼ c̼ô̼ l̼à̼,̼ “̼H̼o̼a̼ h̼ậ̼u̼”̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼.̼ N̼g̼a̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ ố̼n̼g̼ q̼u̼ầ̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ “̼h̼o̼a̼ h̼ậ̼u̼”̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ê̼u̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ữ̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ỏ̼ k̼h̼á̼ đ̼i̼ệ̼u̼ “̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ả̼o̼”̼.̼ L̼ú̼c̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ x̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼,̼ n̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ c̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ m̼ắ̼t̼ n̼h̼ì̼n̼ đ̼â̼u̼ đ̼ó̼ n̼h̼ư̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ n̼i̼ề̼m̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼.̼.̼.̼

đặc xá

T̼h̼ả̼o̼ n̼ổ̼i̼ b̼ậ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ n̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ P̼h̼ạ̼m̼ D̼u̼ẩ̼n̼

S̼a̼u̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼ t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ l̼ễ̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼.̼ T̼ô̼i̼ g̼ặ̼p̼ “̼h̼o̼a̼ h̼ậ̼u̼”̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼.̼ V̼u̼i̼ v̼ẻ̼,̼ p̼h̼a̼ c̼h̼ú̼t̼ n̼h̼í̼ n̼h̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ t̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ò̼,̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ê̼n̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ả̼o̼,̼ m̼ớ̼i̼ 1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼h̼à̼ ở̼ H̼ạ̼ L̼o̼n̼g̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ N̼i̼n̼h̼.̼ T̼h̼ả̼o̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ ở̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼ l̼ầ̼n̼ n̼à̼y̼.̼

L̼ú̼c̼ c̼h̼ờ̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ r̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼ b̼ố̼ m̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼.̼ N̼h̼à̼ c̼ó̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ g̼á̼i̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼.̼ M̼ẹ̼ T̼h̼ả̼o̼ t̼ầ̼n̼ t̼ả̼o̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼.̼ N̼ă̼m̼ 1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ đ̼ỗ̼ v̼à̼o̼ l̼ớ̼p̼ V̼ă̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼H̼P̼T̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ N̼i̼n̼h̼.̼ N̼h̼à̼ n̼g̼h̼è̼o̼,̼ t̼u̼ổ̼i̼ m̼ớ̼i̼ l̼ớ̼n̼,̼

T̼h̼ả̼o̼ b̼ị̼ c̼u̼ố̼n̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ú̼ c̼h̼ơ̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼ c̼o̼n̼ n̼h̼à̼ g̼i̼à̼u̼.̼ H̼a̼m̼ v̼u̼i̼,̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼ n̼g̼à̼y̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ấ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼.̼ H̼ọ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ m̼ộ̼t̼ s̼a̼ s̼ú̼t̼.̼ Đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ c̼ó̼ ô̼n̼g̼ a̼n̼h̼ “̼k̼ế̼t̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ h̼ơ̼n̼ 2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ù̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼ế̼p̼ v̼à̼o̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ ở̼ đ̼ấ̼t̼ m̼ỏ̼.̼.̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ c̼h̼ợ̼t̼ n̼ó̼i̼ e̼m̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ h̼.i̼ế̼.p̼ d̼.â̼.m̼ a̼n̼h̼ ạ̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ t̼ô̼i̼ n̼g̼ạ̼c̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ n̼ó̼i̼ e̼m̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ đ̼ồ̼.n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ô̼i̼.̼

“̼E̼m̼ b̼ị̼ ô̼n̼g̼ a̼n̼h̼ đ̼ó̼ t̼h̼í̼c̼h̼,̼ t̼ì̼m̼ m̼ọ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ g̼ạ̼ g̼ẫ̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ e̼m̼ l̼u̼ô̼n̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ v̼à̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼é̼.̼ Đ̼ể̼ “̼t̼h̼ế̼ m̼ạ̼n̼g̼”̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ c̼h̼í̼n̼h̼ e̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ h̼a̼i̼ b̼ạ̼n̼ g̼á̼i̼ k̼h̼á̼c̼ l̼ừ̼a̼ c̼ô̼ b̼ạ̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ u̼ố̼n̼g̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼g̼ủ̼ v̼à̼ k̼.í̼.c̼h̼ d̼.ụ̼.c̼ đ̼ể̼ ô̼n̼g̼ a̼n̼h̼ k̼i̼a̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ b̼ạ̼i̼ l̼ộ̼,̼ e̼m̼ b̼ị̼ b̼.ắ̼t̼ g̼i̼a̼.m̼.̼.̼.̼”̼

Thạch Thảo

T̼h̼ả̼o̼ h̼ạ̼n̼h̼ p̼h̼ú̼c̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ P̼h̼ạ̼m̼ D̼u̼ẩ̼n̼

C̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 7̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼3̼,̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ m̼ớ̼i̼ 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼ 5̼ t̼h̼á̼n̼g̼ v̼à̼ v̼ừ̼a̼ h̼ọ̼c̼ x̼o̼n̼g̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ b̼ị̼ t̼ò̼a̼ x̼ử̼ 3̼0̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ g̼i̼a̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ H̼i̼.ế̼.p̼ d̼.â̼.m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.̼ T̼h̼ả̼o̼ v̼ừ̼a̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼ầ̼n̼ 2̼5̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼.̼

Thạch Thảo

̼V̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

“̼E̼m̼ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼?̼”̼ t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼.̼ T̼h̼ả̼o̼ t̼ự̼ t̼i̼n̼:̼ “̼E̼m̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ h̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ T̼H̼P̼T̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼ọ̼c̼ b̼ổ̼ t̼ú̼c̼ a̼n̼h̼ ạ̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ e̼m̼ c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼ đ̼ể̼ h̼ọ̼c̼ l̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼h̼ề̼”̼.̼ T̼h̼ả̼o̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ r̼ấ̼t̼ b̼u̼ồ̼n̼ v̼ì̼ q̼u̼á̼ k̼h̼ứ̼ t̼ộ̼i̼ l̼ỗ̼i̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ l̼u̼ô̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ v̼ì̼ T̼h̼ả̼o̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼r̼ẻ̼.̼.̼.̼

T̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ v̼ừ̼a̼ x̼o̼n̼g̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ r̼ả̼o̼ b̼ư̼ớ̼c̼ q̼u̼a̼ c̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼,̼ h̼ò̼a̼ v̼à̼o̼ h̼à̼n̼g̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ó̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ v̼ề̼ v̼ớ̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *