P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼2

D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼4̼6̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạn̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼4̼6̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

“̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼?̼

̼V̼ề̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼

Nguồn: https://baodansinh. vn/tin-moi-ve-quy-dinh-moi-pham-nhan-duoc-gap-chong-nhung-phai-traɴh-thai-45936.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *