ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼.̶̶̼ᴜ̶̶̼ʏ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̣̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼.̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̣̼̂ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼.̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɪ̶̶̼ ̶

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼)̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́!̼”̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼,̼ ̼5̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼”̼.̼

̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼.̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼

̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀?̼”̼.̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʟ̼ᴀ̼ʏ̼s̼ɪ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼́.̼̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̃ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼.̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼”̼.̼

̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼

̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼.̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *