C͟һ͟à͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟

ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʜᴜᴇ̂́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ!

ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ʟʏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ 4 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ 33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ. ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ́ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́ɴ. ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̛̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜɴɢ.

ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, 30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ʜᴜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴜ̛́ 2 ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ. ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴀɴʜ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̃ᴀ ʙᴀ́ɴʜ ʙᴇ̀ᴏ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ. sᴜ̛̣ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂ᴍ ᴠʏ̃ ᴅᴀ̣ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ̂́ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀɪ ʜᴜᴇ̂́ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ “ᴛʀᴀɪ ʜᴜᴇ̂́ ʜᴀ̆́ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ɢʜᴇ̂ ʟᴀ̆́ᴍ”.

ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜɴɢ, ᴋʜɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʜᴜᴇ̂́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴀ́ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ. ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ʜʏ sɪɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀɴ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ “ᴆᴜ̛́ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ” ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ “ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ sᴏ̛ɴ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ ʜᴀʏ ɴʜᴜᴏ̣̂ᴍ ᴛᴏ́ᴄ”. ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴜᴏ̣̂ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ʜᴀʏ sᴏ̛ɴ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ.

ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʟᴀ̀ “ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ʏᴇ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂” ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏ̀ᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴀɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̂́ᴘ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́. ᴅᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ʜᴀɪ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ ɢᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ.
ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʜᴜᴇ̂́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ! – ᴀ̉ɴʜ 1.
ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ 2, ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀɴ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ sᴇ̃ ʟɪ ʜᴏ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ”. ᴀɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ̂́ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ᴍᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴏɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀ̆ɴ xᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴇ̂ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴏ̛̉ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʏ̉ 21 sᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟʏ ᴅɪ̣ ᴄᴏ̂”. ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴇ̂ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ɪ: “ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ”.
ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, xᴜᴀ̂ɴ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̆̉ɴɢ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʜᴀʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʙɪ̣ “ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́” ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴇ̂ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ xᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʙɪ̣ ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̃ʏ ᴆᴇ̂̉ ʙɪ̣ ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛̀ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴀɴ, ʟᴇ̂ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ: “ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏ́ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ 30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ʙᴀ̣ɴ, ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀ̣ɴ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ʙᴀ̣ɴ. ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ ᴠᴜᴏ̂́ᴛ”

sᴀᴜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀɴ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ̣ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ – ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ. ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟʏ́ ᴅᴏ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ́ xᴜ̛̉ ɴᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *