ɴ͟ɡ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟Ԁ͟â͟п͟ ͟

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

Bé gái 8 tuổi tử vong: Người cha thường nghe người tình la và đánh con mình

̼S̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼2̼1̼/̼7̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼o̼p̼a̼z̼ ̼2̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼2̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

M̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼h̼1̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼0̼2̼h̼1̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼5̼7̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼h̼5̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼2̼7̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼;̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼b̼à̼i̼.̼

T̼i̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼.̼̼C̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼5̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼D̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ể ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *