L͟u͟ậ͟t͟ ͟S͟ư͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟A͟n͟h͟ ͟T͟h͟ơ͟m͟ ͟

Đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼”̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼á̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼/h̼/ế̼/t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼.ị̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 1

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼7̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼l̼.ự̼.c̼ ̼k̼.i̼n̼h̼ ̼h̼.o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼V̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ẩ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 2

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 3

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼ ̼

̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼(̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼h̼4̼5̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼Ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼ ̼ ̼

̼V̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 4

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼l̼.ự̼.c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼/â̼/m̼ ̼p̼.h̼.ạ̼.m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼ ̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 5

̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼”̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼r̼ử̼a̼”̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼.c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼/ị̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼

̼B̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼A̼.̼V̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼,̼2̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼ ̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼”̼á̼.c̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

H̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

Luật sư vụ dì ghẻ đánh bé gái: Tôi chưa gặp người cha nào ác như vậy! - 6

̼B̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼

̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼2̼7̼,̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼Nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/luat-su-vu-di-ghe-danh-be-gai-toi-chua-gap-nguoi-cha-nao-ac-nhu-vay-20220721115616407.htm

Xem thêm: Tại TAND “Dì gɦẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa kɦóc, vì những ɦành vi mình đã làm

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼2̼1̼-̼7̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼/ị̼ ̼h̼.ạ̼.i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼;̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼;̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 1.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 2.

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 3.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 4.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.ị̼ ̼h̼.ạ̼.i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 5.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 6.

̼V̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼-̼7̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 7.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 8.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 9.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 10.

̼Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 11.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 12.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 13.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 14.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 15.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 16.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 17.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 18.

Nguồn: https://soha.vn/di-ghe-nguyen-vo-quynh-trang-vua-khai-vua-khoc-20220721090827679.htm

Xem Thêm: CHIẾU CÔNG KHAI CẢNH BÉ 8 TUỔI BỊ ĐÁN̶H̶ ĐẬP̶ T̶/Ử V̶.O̶.N̶.G̶: CHỦ TOẠ RẤT Đᗅᑗ LÒNG HUỐNG CHI NGƯỜI THÂN CỦA BÉ

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼.̼7̼)̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 1

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 2

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 3

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 4

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼T̼rư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 5

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 6

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ạ̼/o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 7

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼;̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼h̼.ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼/h̼/ế̼/t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼/ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼/h̼/ế̼/t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *