T͟ạ͟i͟ ͟T͟A͟N͟D͟ ͟

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼2̼1̼-̼7̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼;̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼;̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 1.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 2.

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 3.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 4.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 5.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 6.

̼V̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼-̼7̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 7.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 8.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 9.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 10.

̼Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 11.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 12.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 13.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 14.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 15.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 16.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 17.Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc - Ảnh 18.

Nguồn: https://soha.vn/di-ghe-nguyen-vo-quynh-trang-vua-khai-vua-khoc-20220721090827679.htm?fbclid=IwAR0Um6BbHK-qy9LLnEWBUMjQih2vcl-0r2iAMWgpwcJE4vaZtxi42M_cv0E&fs=e&s=cl#utm_source=soha&utm_campaign=soha&utm_medium=soha&pgclid=embBvfmSTDT2N2JE3cxNEWNmy6f1lTo041thMqrDIWYRFc2-9Is6N_woZzbey1AcFR3LvfrjMQ==

Xem Thêm: CHIẾU CÔNG KHAI CẢNH BÉ 8 TUỔI BỊ ĐÁN̶H̶ ĐẬP̶ T̶Ử V̶O̶N̶G̶: CHỦ TOẠ RẤT Đᗅᑗ LÒNG HUỐNG CHI NGƯỜI THÂN CỦA BÉ

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼.̼7̼)̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 1

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 2

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 3

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 4

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼T̼rư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 5

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 6

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Tòa cân nhắc khi trình chiếu video hành vi phạm tội - ảnh 7

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼;̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Nguồn: https://thanhnien.vn/hom-nay-21-7-xet-xu-cong-khai-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-post1480283.html

Xem thêm: Ngày mai TAND TP.HCM sẽ chiếu lại cảɴʜ bố và ‘dì ghẻ’ đán̶h̶ đậρ̶, h̶àn̶h̶ h̶ạ bé 8 tuổi đến c̶h̶ết̶

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼2̼1̼/̼7̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼

Tòa chiếu lại cảnh bố và 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi đến chết | Tin tức Online

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼o̼p̼a̼z̼ ̼2̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼2̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

Tòa chiếu lại cảnh bố và 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi đến chết

̼M̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼h̼1̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼0̼2̼h̼1̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼5̼7̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼h̼5̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼2̼7̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼;̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼b̼à̼i̼.̼

Chiếu lại cảnh bố và 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong ngay tại phiên tòa - 2sao

̼T̼i̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼5̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼D̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

Nguồn: https://vietbao.vn/toa-chieu-lai-canh-bo-va-di-ghe-hanh-ha-be-8-tuoi-den-chet-370340.html

Xem thêm: Trung tá Đào Trung Hiếu lên tiếng: “T.ử h.ình hai ĸẻ cha dượng và dì ghẻ là hoàn toàn xứng đάɴɢ”

T̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼i̼ế̼u̼,̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ ”̼c̼h̼a̼ d̼ư̼ợ̼n̼g”̼ đ̼ó̼n̼g đ̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ b̼é̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ v̼ì̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ơ̼ đ̼ê̼ h̼è̼n̼ v̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼ã̼m̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ t̼ư̼ớ̼c̼ đ̼o̼ạ̼t̼ s̼i̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g.̼

L̼ò̼n̼g í̼c̼h̼ k̼ỷ̼ c̼a̼o̼ đ̼ộ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼é̼ gá̼i̼ 8̼ t̼u̼ổ̼i̼ ở̼ T̼P H̼C̼M̼ b̼ị̼ ’̼d̼ì̼ gh̼ẻ̼’̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼õ̼ Qu̼ỳ̼n̼h̼ T̼r̼a̼n̼g b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ t̼i̼ế̼p t̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼é̼ gá̼i̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g H̼u̼yê̼n̼ đ̼ó̼n̼g 9̼ đ̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g n̼gu̼y k̼ị̼c̼h̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ộ̼t̼ c̼ù̼n̼g c̼ă̼m̼ ph̼ẫ̼n̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p c̼á̼c̼ v̼ụ̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p d̼ã̼ m̼a̼n̼,̼ v̼ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ặ̼t̼ c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼,̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ n̼à̼y t̼ừ̼ đ̼â̼u̼ m̼à̼ r̼a̼?̼

C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼é̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼ đ̼ó̼n̼g 9̼ đ̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼,̼ T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼,̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ gi̼a̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạ̼m̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ (̼B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼)̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g,̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼à̼n̼ á̼c̼ c̼ủ̼a̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g H̼u̼yê̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y,̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ã̼ qu̼yế̼t̼ t̼â̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạ̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g v̼ì̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ơ̼ đ̼ê̼ h̼è̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼u̼ấ̼t̼ ph̼á̼t̼ t̼ừ̼ l̼ò̼n̼g í̼c̼h̼ k̼ỷ̼ c̼a̼o̼ đ̼ộ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼à̼y.̼

T̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼i̼ế̼u̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼,̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼m̼ gi̼a̼m̼ 4̼ t̼h̼á̼n̼g v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ Gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ l̼à̼m̼ s̼á̼n̼g r̼õ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g H̼u̼yê̼n̼.̼

V̼ị̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ gi̼a̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạ̼m̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼à̼n̼ á̼c̼,̼ v̼ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ m̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g H̼u̼yê̼n̼ gâ̼y r̼a̼,̼ t̼h̼ì̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼  vớ̼i̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ (̼k̼ể̼ c̼ả̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g)̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ t̼h̼o̼ả̼ đ̼á̼n̼g.̼

Be 3 tuoi bi “cha duong” dong dinh vao dau: Bi kich tu... “loi ru chia doi”

B̼ở̼i̼ l̼ẽ̼,̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼ã̼m̼ h̼ạ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ể̼ t̼ư̼ớ̼c̼ đ̼o̼ạ̼t̼ s̼i̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g v̼à̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼t̼ l̼à̼ n̼ằ̼m̼ n̼go̼à̼i̼ ý̼ m̼u̼ố̼n̼.̼

Ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ s̼â̼u̼ h̼ơ̼n̼,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼i̼ế̼u̼,̼ đ̼ã̼ c̼h̼ỉ̼ r̼a̼ 3̼ s̼ự̼ t̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ ”̼d̼ì̼ gh̼ẻ̼,̼ b̼ố̼ d̼ư̼ợ̼n̼g”̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p d̼ã̼ m̼a̼n̼ m̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ l̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼ư̼ 2̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ ở̼ t̼r̼ê̼n̼.̼

T̼h̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g v̼ề̼ t̼h̼â̼n̼ ph̼ậ̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ v̼ụ̼ á̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼,̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ề̼u̼ ở̼ c̼ả̼n̼h̼ ”̼l̼ờ̼i̼ r̼u̼ c̼h̼i̼a̼ đ̼ô̼i̼”̼,̼ l̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p,̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼a̼n̼ v̼ỡ̼.̼ K̼h̼i̼ m̼ẹ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼a̼ đ̼ẻ̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g đ̼ế̼n̼ ở̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ ”̼k̼h̼á̼c̼ m̼á̼u̼ t̼a̼n̼h̼ l̼ò̼n̼g”̼,̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ị̼a̼ n̼gụ̼c̼ n̼ế̼u̼ k̼ẻ̼ gá̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ đ̼ó̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼ẻ̼ í̼c̼h̼ k̼ỷ̼,̼ m̼á̼u̼ l̼ạ̼n̼h̼,̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼.̼

Be 3 tuoi bi “cha duong” dong dinh vao dau: Bi kich tu... “loi ru chia doi”-Hinh-2

T̼r̼o̼n̼g s̼â̼u̼ t̼h̼ẳ̼m̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ n̼ộ̼i̼ t̼â̼m̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼ẻ̼ đ̼ó̼ c̼o̼i̼ ’̼n̼ú̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼’̼ c̼ủ̼a̼ b̼ồ̼ l̼à̼ c̼á̼i̼ ga̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ắ̼t̼.̼ D̼o̼ t̼h̼ơ̼ n̼gâ̼y,̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g t̼ự̼ v̼ệ̼,̼ ph̼ả̼n̼ k̼h̼á̼n̼g h̼a̼y t̼h̼ô̼n̼g đ̼ạ̼t̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g qu̼a̼n̼h̼,̼ n̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ â̼m̼ t̼h̼ầ̼m̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼ậ̼n̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ủ̼ s̼ự̼ t̼à̼n̼ b̼ạ̼o̼,̼ v̼ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ớ̼n̼,̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ ph̼ạ̼t̼.̼

N̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ự̼ n̼gơ̼ n̼gá̼c̼ t̼ộ̼i̼ n̼gh̼i̼ệ̼p l̼à̼m̼ t̼r̼á̼i̼ t̼i̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼i̼ r̼ỉ̼ m̼á̼u̼,̼ c̼ô̼n̼g ph̼ẫ̼n̼ c̼a̼o̼ đ̼ộ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ b̼i̼ệ̼n̼ m̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ k̼ẻ̼ t̼h̼ủ̼ á̼c̼.̼

Đ̼ạ̼o̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ l̼u̼ậ̼t̼ đ̼ờ̼i̼,̼ l̼ò̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ d̼u̼n̼g t̼h̼ứ̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼ẻ̼ t̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼.̼ M̼ộ̼t̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼á̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ k̼ẻ̼ c̼ó̼ t̼ộ̼i̼ l̼à̼ đ̼ò̼i̼ h̼ỏ̼i̼ c̼ủ̼a̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ph̼ạ̼t̼ ở̼ m̼ứ̼c̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼,̼ v̼ề̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼r̼ả̼ t̼h̼ù̼ c̼ủ̼a̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼i̼,̼ t̼í̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼,̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ đ̼ể̼ t̼á̼i̼ h̼ò̼a̼ n̼h̼ậ̼p v̼ớ̼i̼ đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g.̼

T̼h̼ứ̼ 2̼,̼ t̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼i̼ế̼u̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g v̼ề̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ v̼ô̼ c̼ả̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼í̼c̼h̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼,̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼.̼

C̼ụ̼ t̼h̼ể̼,̼ t̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼i̼ế̼u̼,̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ v̼ụ̼ á̼n̼ gi̼ế̼t̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ m̼ớ̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ đ̼ề̼u̼ d̼ư̼ớ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ gi̼ế̼t̼,̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ h̼ứ̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼,̼ đ̼ò̼n̼ r̼o̼i̼,̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼.̼

Be 3 tuoi bi “cha duong” dong dinh vao dau: Bi kich tu... “loi ru chia doi”-Hinh-3

”̼T̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g s̼i̼n̼h̼ m̼ệ̼n̼h̼ t̼h̼u̼ầ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼t̼ ấ̼y l̼ì̼a̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼?̼ C̼ó̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ k̼h̼ó̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ẻ̼ b̼ị̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g?̼ T̼ô̼i̼ n̼gh̼ĩ̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g!̼ T̼i̼ế̼n̼g qu̼á̼t̼ t̼h̼á̼o̼,̼ đ̼ò̼n̼ r̼o̼i̼,̼ đ̼ổ̼ v̼ỡ̼,̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ r̼é̼ v̼ọ̼n̼g r̼a̼ t̼ừ̼ n̼h̼à̼ b̼ê̼n̼,̼ s̼a̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y.̼

R̼ồ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ d̼ù̼ k̼h̼ô̼n̼g ở̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g n̼h̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y n̼h̼ữ̼n̼g v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ đ̼ò̼n̼ r̼o̼i̼?̼ R̼ồ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼,̼ t̼h̼ầ̼y gi̼á̼o̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ọ̼c̼…̼ c̼ó̼ k̼h̼ó̼ gì̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼.̼

B̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ó̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼h̼á̼c̼ l̼ạ̼ v̼ề̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ v̼à̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼t̼.̼ C̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼,̼ đ̼ú̼n̼g l̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ l̼ò̼n̼g t̼h̼ậ̼t̼ t̼â̼m̼ yê̼u̼ t̼r̼ẻ̼,̼ m̼ộ̼t̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ô̼n̼g d̼â̼n̼…̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ó̼ đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ t̼r̼ẻ̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ qu̼á̼ m̼u̼ộ̼n̼”̼,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼i̼ế̼u̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼.̼

T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ r̼õ̼,̼ ở̼ c̼á̼c̼ v̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ x̼ế̼p s̼a̼u̼ k̼ẻ̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p gâ̼y t̼ộ̼i̼ á̼c̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼,̼ r̼ồ̼i̼ đ̼ế̼n̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼,̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼…̼

T̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ l̼à̼ t̼ộ̼i̼ t̼h̼ờ̼ ơ̼,̼ v̼ô̼ c̼ả̼m̼,̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼ă̼m̼ l̼o̼ c̼h̼o̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ t̼â̼m̼ h̼a̼y l̼ợ̼i̼ í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ r̼ằ̼n̼g gi̼á̼ n̼h̼ư̼ h̼ọ̼ b̼a̼o̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼ú̼t̼ t̼h̼ô̼i̼,̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼i̼n̼h̼ l̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ữ̼ l̼ạ̼i̼.̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼ô̼ c̼ả̼m̼ l̼à̼ c̼h̼ứ̼n̼g u̼n̼g t̼h̼ư̼ t̼â̼m̼ h̼ồ̼n̼ đ̼ã̼ ở̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ d̼i̼ c̼ă̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g k̼i̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼à̼y.̼

T̼h̼ứ̼ 3̼,̼ t̼h̼e̼o̼ v̼ị̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ gi̼a̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạ̼m̼ h̼ọ̼c̼ n̼à̼y l̼à̼ s̼ự̼ t̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼â̼n̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼o̼á̼i̼ h̼ó̼a̼,̼ l̼ệ̼c̼h̼ l̼ạ̼c̼ c̼ủ̼a̼ k̼ẻ̼ gâ̼y á̼n̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼.̼

Ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ r̼õ̼ k̼ẻ̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ c̼h̼ủ̼ yế̼u̼ l̼à̼ m̼ẹ̼ k̼ế̼,̼ c̼h̼ồ̼n̼g h̼ờ̼,̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼,̼ m̼ẹ̼ t̼r̼ẻ̼.̼

Đ̼i̼ể̼m̼ c̼h̼u̼n̼g t̼r̼o̼n̼g đ̼ặ̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ t̼h̼ủ̼ ph̼ạ̼m̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼h̼o̼á̼i̼ h̼ó̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼â̼n̼ c̼á̼c̼h̼,̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ặ̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ l̼ệ̼c̼h̼ l̼ạ̼c̼ n̼h̼ư̼:̼ t̼í̼n̼h̼ í̼c̼h̼ k̼ỷ̼ c̼a̼o̼ đ̼ộ̼,̼ t̼u̼yệ̼t̼ đ̼ố̼i̼ h̼ó̼a̼ l̼ợ̼i̼ í̼c̼h̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼,̼ l̼ố̼i̼ s̼ố̼n̼g v̼ị̼ k̼ỷ̼,̼ h̼ư̼ở̼n̼g t̼h̼ụ̼,̼ t̼h̼ó̼i̼ qu̼e̼n̼ d̼ù̼n̼g b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ t̼ỏ̼a̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼o̼ t̼i̼ế̼p x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼á̼c̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ m̼ự̼c̼ v̼ề̼ đ̼ạ̼o̼ đ̼ứ̼c̼ v̼à̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼gư̼ờ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p s̼a̼u̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ l̼à̼ b̼ố̼ h̼o̼ặ̼c̼ m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ẻ̼.̼ H̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g đ̼i̼ệ̼u̼ v̼ớ̼i̼ k̼ẻ̼ t̼h̼ủ̼ á̼c̼ ở̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ t̼h̼ờ̼ ơ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ a̼n̼ n̼gu̼y,̼ h̼ạ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼.̼

R̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼o̼n̼g h̼ọ̼ t̼ồ̼n̼ t̼ạ̼i̼ s̼u̼y n̼gh̼ĩ̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ gá̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g,̼ v̼i̼ệ̼c̼ ph̼ả̼i̼ n̼u̼ô̼i̼ n̼ó̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ̼,̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ m̼ẫ̼u̼ t̼ử̼,̼ ph̼ụ̼ t̼ử̼ t̼h̼ậ̼t̼ t̼h̼à̼.̼ R̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼,̼ t̼r̼o̼n̼g s̼â̼u̼ t̼h̼ẳ̼m̼,̼ h̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ấ̼y đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ở̼ n̼gạ̼i̼ c̼h̼o̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼ì̼m̼ d̼u̼yê̼n̼ m̼ớ̼i̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼,̼ đ̼ứ̼a̼ b̼é̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ h̼ọ̼ n̼h̼ớ̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼u̼ồ̼n̼ t̼h̼ả̼m̼ đ̼ã̼ qu̼a̼ v̼ớ̼i̼ m̼ả̼n̼h̼ gh̼é̼p k̼h̼ô̼n̼g h̼o̼à̼n̼ h̼ả̼o̼ c̼ũ̼.̼ V̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ s̼ắ̼c̼ t̼h̼á̼i̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ n̼à̼y,̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ừ̼n̼g m̼ự̼c̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼ọ̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ n̼ú̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼ừ̼ c̼á̼c̼ v̼ụ̼ á̼n̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼à̼y,̼ n̼a̼m̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼,̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ặ̼t̼ r̼a̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ h̼ệ̼ t̼r̼ọ̼n̼g,̼ đ̼ó̼ l̼à̼ ph̼ả̼i̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼i̼ ph̼ụ̼c̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ t̼h̼ố̼n̼g v̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

”̼Đ̼ó̼ l̼à̼ ô̼n̼g b̼à̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ n̼ê̼u̼ gư̼ơ̼n̼g,̼ c̼o̼n̼ c̼h̼á̼u̼ t̼h̼ả̼o̼ h̼i̼ề̼n̼;̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ đ̼ể̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ V̼i̼ệ̼t̼ b̼ề̼n̼ v̼ữ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼:̼ l̼y h̼ô̼n̼.̼ C̼h̼ỉ̼ k̼h̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ề̼n̼ v̼ữ̼n̼g,̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ỡ̼ đ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ứ̼c̼ t̼ư̼ở̼i̼ n̼h̼ư̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ấ̼y”̼,̼ ô̼n̼g H̼i̼ế̼u̼ n̼ê̼u̼ r̼õ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *